രാത്രിമഴ പെയ്യുമ്പോൾ

(കവി: സുഗതകുമാരി)

രാത്രിമഴ, ചുമ്മാതെ 
കേണും ചിരിച്ചും 
വിതുമ്പിയും നിർത്താതെ 
പിറുപിറുത്തും നീണ്ട 
മുടിയിട്ടുലച്ചും 
കുനിഞ്ഞിരിക്കുന്നോരു  
യുവതിയാം ഭ്രാന്തിയെപ്പോലെ.

രാത്രിമഴ, പണ്ടെന്റെ 
സൗഭാഗ്യ രാത്രികളി-
ലെന്നെ ച്ചിരിപ്പിച്ച,
കുളിർ കോരി അണിയിച്ച,
വെണ്ണിലാവെക്കാൾ 
പ്രിയം തന്നുറക്കിയോ-
രന്നത്തെയെൻ പ്രേമസാക്ഷി.

രാത്രിമഴയോടു ഞാൻ 
പറയട്ടെ, നിന്റെ 
ശോകാർദ്രമാം  സംഗീത-
മറിയുന്നു ഞാൻ, നിന്റെ-
അലിവും  അമർത്തുന്ന
രോഷവും, ഇരുട്ടത്തു 
വരവും, തനിച്ചുള്ള 
തേങ്ങിക്കരച്ചിലും,
പുലരിയെത്തുമ്പോൾ 
മുഖം തുടച്ചുള്ള നിൻ 
ചിരിയും, തിടുക്കവും 
നാട്യവും ഞാനറിയും.  
അറിയുന്ന തെന്തുകൊ-
ണ്ടെന്നോ? സഖീ, ഞാനു-
മിതുപോലെ,
രാത്രി മഴപോലെ!   

 

സ്വാതന്ത്ര്യ സമര സേനാനിയും, ഗാന്ധിയനും, എഴുത്തുകാരനുമായ ബോധേശ്വരന്റെയും സംസ്‌കൃത പണ്ഡിതയായ കാർത്യായനി യുടെയും മകളായി ആറന്മുളയിൽ 1934 ൽ ജനനം. തിരുവനന്തപുരം യൂണിവേഴ്സിറ്റി കോളേജിൽ നിന്നും ബിരുദം. ഫിലോസഫിയിൽ ബിരുദാനന്തര ബിരുദം. 

പ്രധാന കൃതികൾ  

പാതിരാപ്പൂക്കൾ (കേരള സാഹിത്യ അക്കാദമി പുരസ്ക്കാരം)
രാത്രിമഴ (കേന്ദ്ര സാഹിത്യ അക്കാദമി പുരസ്കാരം)
പാവം മാനവഹൃദയം 
മുത്തുച്ചിപ്പി 
ഇരുൾച്ചിറകുകൾ 
സ്വപ്നഭൂമി


വയലാർ അവാർഡ്, എഴുത്തച്ഛൻ പുരസ്കാരം, സരസ്വതി സമ്മാനം, കേരള & കേന്ദ്ര സാഹിത്യ അക്കാദമി പുരസ്‌ക്കാരങ്ങൾ, ഓടക്കുഴൽ അവാർഡ്, ആശാൻ പ്രൈസ്, തുടങ്ങി അനേകം പുരസ്കാരങ്ങൾ  ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്.  

How to add your profile

 1. Create an account
 2. Login to the site
 3. Go to 'submit your profile' form the right, below login form
 4. You will see a new page with many tabs at top
 5. Type your name at the 'Title' field under 'Content' tab
 6. Go to 'Directory' tab at top
 7. Fill everything 
 8. Use 'Save' button at top
 9. Ignore other tabs at top
 10. OR- send all to [email protected]
 11. Edit your profile any time from the list

View Tutorial