ജനകീയമായ മണിമുഴക്കങ്ങൾ

ജനകീയ കലാകാരനായിരുന്ന കലാഭവൻ മണിക്ക് ആദരാഞ്ജലികൾ. കലയും സാഹിത്യവും ശാസ്ത്രവും ബഹുഭൂരിപക്ഷം വരുന്നവരിലേക്ക് എത്തിച്ച മഹത്തുക്കളെ ഓർക്കുന്നു. ഒപ്പം നാടൻ പാട്ടുകളും അവതരിപ്പിക്കുന്നു. തയ്യാറായി വരുന്നവർക്ക് നാടൻ പാട്ടുകൾ അവതരിപ്പിക്കാൻ അവസരമുണ്ടായിരിക്കുന്നതാണ്. പാടാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന പാട്ടുകൾ മുൻകൂട്ടി അറിയിച്ചാൽ സംഗീതോപകരണങ്ങൾ അകമ്പടി ഒരുക്കുന്നതായിരിക്കും. കഴിയുമെങ്കിൽ കേരളത്തിൽ പണ്ടു കാലത്തു നിലനിന്നിരുന്ന തനി നാടൻ പാട്ടുകൾ തന്നെ പാടാൻ തെരഞ്ഞെടുക്കുക. ഈ പേജിൽ അത്തരം പാട്ടുകൾ പ്രസിദ്ധം ചെയ്യുന്നതാണ്. 19th Saturday 2016 at Keralahouse, 671 Romford Rd, London E12 5AD from 6.30pm. മലയാളം നാടൻ പാട്ടുകൾ  For a list of malayalam folk songs and lyrics visit:  http://keralaliterature.com/folkhome.php നേരം പോയ്‌ നേരം പോയ്‌ പൂകൈത മറ പറ്റ്യേ ...നേരം പോയ്‌ നേരം പോയ്‌ പൂകൈത മറ പറ്റ്യേ ... Read full at http://keralaliterature.com/folksong.php?id=12 Listen the song https://www.youtube.com/watch?v=6RWLo4fpNHI  

View report

How to add your profile

 1. Create an account
 2. Login to the site
 3. Go to 'submit your profile' form the right, below login form
 4. You will see a new page with many tabs at top
 5. Type your name at the 'Title' field under 'Content' tab
 6. Go to 'Directory' tab at top
 7. Fill everything 
 8. Use 'Save' button at top
 9. Ignore other tabs at top
 10. OR- send all to [email protected]
 11. Edit your profile any time from the list

View Tutorial