കരിങ്കല്‍ പ്രതിമപോലെ രാച്ചിയമ്മ

സഞ്ചരിച്ച വഴിയിലൂടെ വീണ്ടും സഞ്ചരിക്കുക. കാല്‍ നൂറ്റാണ്ടിനു ശേഷം ഉറൂബിന്റെ 'രാച്ചിയമ്മ' വീണ്ടും വായിച്ചപ്പോള്‍ ആവര്‍ത്തനത്തിന്റെ വിരസതയല്ല തോന്നിയത് . മലയാളത്തിലെ എക്കാലത്തെയും മികച്ച ചെറുകഥകളിലൊന്നായ 'രാച്ചിയമ്മയെ'  മികവുറ്റ താക്കുന്നതെന്താണ് ? രാച്ചിയമ്മ എന്ന ശക്തമായ കഥാപാത്രമോ? അതോ ജീവസ്സുറ്റ കഥാ  സന്ദര്‍ഭങ്ങളോ?. രണ്ടുമാകാം. കഥകളിഷ്ടപ്പെടുന്ന മലയാളികള്‍ ഒരിക്കലെങ്കിലും വായിച്ചിരിക്കേണ്ട ചെറുതല്ലാത്ത ചെറുകഥയാണ്  'രാച്ചിയമ്മ'. Download linkhttp://kattankaappi.org/pdf/raachiyamma.pdf

How to add your profile

 1. Create an account
 2. Login to the site
 3. Go to 'submit your profile' form the right, below login form
 4. You will see a new page with many tabs at top
 5. Type your name at the 'Title' field under 'Content' tab
 6. Go to 'Directory' tab at top
 7. Fill everything 
 8. Use 'Save' button at top
 9. Ignore other tabs at top
 10. OR- send all to [email protected]
 11. Edit your profile any time from the list

View Tutorial