Home

സർഗ്ഗ യാത്രയുടെ എട്ടാം സംവത്സരം

രാത്രിമഴ പെയ്യുമ്പോൾ

സുഗതകുമാരിയുടെ കവിതകളിലൂടെ Jan 2019

Looking for date and venue

മധുസൂദനം  - 2017- 

Prof. മധുസൂദനൻ നായരുടെ കവിതകളിലൂടെ ഒരു യാത്ര. Place & time will be announced

 

മാരാർ വിമർശന യന്ത്രം

ഹ്രസ്വ രചനകൾക്കുള്ള നിഷ്പക്ഷ വിമർശന പദ്ധതി. A quality improvement programme...

 

അന്താരാഷ്‌ട്ര ഹ്രസ്വ രചനാ മത്സരം 2017

അനുഭവം, ചിന്ത, ഭാഷ, രചന... നവ മാധ്യമങ്ങൾ വളർന്നതോടുകൂടി പുതുമയാർന്ന ഒരു രചനാ സമ്പ്രദായം ഉരുത്തിരിഞ്ഞു വരുന്നു. സർഗ്ഗാത്മക രചയിലെ പുതിയ ഇടമാണ് ഹ്രസ്വ രചന. അതു ഡിജിറ്റൽ കാലഘട്ടത്തിന്റെ സംഭാവനയാണ്. അത് ഒരുപാട് വ്യക്തികളെ രചനയിലേക്കു തിരിച്ചുവിട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. എല്ലാവരും എഴുത്തുകാർ ആയി മാറാനും, എല്ലാവരും വായിക്കപ്പെടാനും സാഹചര്യം ഒരുക്കുന്ന ഒരു കാലഘട്ടത്തിലേക്ക് നാം നീങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. നാളയുടെ രചനയാണത്. 'കട്ടൻകാപ്പിയും കവിതയും' അതു തിരിച്ചറിയുന്നു.

അന്താരാഷ്‌ട്ര തലത്തിൽ മലയാള ഭാഷയിൽ ആദ്യമായി ഹ്രസ്വ രചനാ മത്സരം നടത്തപ്പെടുന്നു. എഴുത്തുകാരന്റെ സ്വാതന്ത്ര്യം തന്നെ പ്രാമുഖ്യം. എന്തും, എങ്ങിനെയും എഴുതാം. അതു സ്വതന്ത്ര രചന ആയിരിക്കണം എന്നു മാത്രം. അച്ചടി മാധ്യമത്തിൽ മുൻപ് പ്രസിദ്ധം ചെയ്തവ ആയിരിക്കരുത്. ഹ്രസ്വ രചന ആയിരിക്കേണ്ടത് കൊണ്ട്, 2000 വാക്കുകളിൽ കവിയാൻ പാടില്ല. തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടുന്ന 5 എഴുത്തുകാർക്ക് പ്രശസ്തി പത്രവും, 2000 രൂപ വീതം വിലവരുന്ന പുസ്തകങ്ങളും സമ്മാനമായി നൽകുന്നു. സമ്മാനങ്ങൾ ലഭ്യമാക്കിയിരിക്കുന്നത് www mozhi.org ആണ്. മത്സരത്തിനു ലഭിക്കുന്ന രചനകൾ www mozhi.org ൽ പ്രസിദ്ധം ചെയ്യുക വഴി തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ വായനക്കാർക്കുള്ള പങ്കാളിത്തം ഉറപ്പുവരുത്തും. വിദഗ്ധരുടെ അഭിപ്രായങ്ങളും ഇതോടൊപ്പം മാനിക്കും. നിങ്ങളുടെ രചനകൾ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. എന്ന വിലാസത്തിൽ 2017 മെയ് 31 നു മുൻപായി ഇമെയിൽ ചെയ്യുക.

How to add your profile

 1. Create an account
 2. Login to the site
 3. Go to 'submit your profile' form the right, below login form
 4. You will see a new page with many tabs at top
 5. Type your name at the 'Title' field under 'Content' tab
 6. Go to 'Directory' tab at top
 7. Fill everything 
 8. Use 'Save' button at top
 9. Ignore other tabs at top
 10. OR- send all to [email protected]
 11. Edit your profile any time from the list

View Tutorial

മാരാർ വിമർശന യന്ത്രം

സാമാന്യ തലത്തിൽ നിന്നും വിശിഷ്ട തലത്തിലേക്കുയരാൻ മാർഗം ഒന്നേ ഒള്ളു. ഗുണ നിലവാരം കൂട്ടുക. അതിനുള്ള ഫലപ്രദമായ മാർഗമാണ് 'മാരാർ വിമർശന യന്ത്രം'. നിങ്ങളുടെ രചനകൾ ഇതോടൊപ്പമുള്ള ഫോമിൽ സമർപ്പിക്കുക. രചന (നിങ്ങളുടെ പേരു വയ്ക്കാതെ ) വിദഗ്‌ദ്ധർ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന സമൂഹത്തിനു മുന്നിൽ സമർപ്പിക്കും. ലഭിക്കുന്ന അഭിപ്രായങ്ങളും, വിമർശനങ്ങളും നിങ്ങൾക്ക് നേരിട്ട് അറിയാൻ കഴിയും. രചനയിലെ മിഴിവുറ്റ പ്രത്യേകതകളും, പോരായ്മകളും അറിയുന്നതിലൂടെ എഴുത്തു നിങ്ങൾക്കു മെച്ചപ്പെടുത്താം. ഭാഷാപരമായ നിലവാരം, യുക്തിയിലുള്ള ഭദ്രത, അവതരണത്തിലുള്ള രീതി മുതലായവയ്ക്ക് വിമർശനത്തിൽ ഊന്നൽ നൽകും. ഹ്രസ്വ രചനകൾ മാത്രമേ വിമർശനത്തിനായി സ്വീകരിക്കുകയുള്ളൂ. രചനകളെപ്പറ്റിയുള്ള നിങ്ങളുടെ വിദഗ്ധ അഭിപ്രായവും ഇവിടെ രേഖപ്പെടുത്താം. 

ഒരു സൗഹൃദം നഷ്ടപ്പെടുത്തേണ്ടാ എന്നു കരുതി 'ഗംഭീരമായിരിക്കുന്നു' എന്ന് ആരെങ്കിലും പറഞ്ഞാൽ...

The only way to get ahead is by improving quality. We do recognize the limitations the transliteration service pose in getting the correct alphabet for a complex word. But grammatical errors, structural errors, faults in logic and pitfalls in narration are stumbling blocks in your path to fame. We encourage blind criticism. We submit your work in the public domain without showing your name or contact details for blind criticism. The whole idea is to help you to improve your creative and narrative skills. Submit your write up for blind criticism.

 

നിങ്ങളുടെ രചനയും വിമർശനവും ഇവിടെ സമർപ്പിക്കുക.
Do you want to be anonymous